BEFORE

AFTER

ปรับปรุงอาคารศรีเจริญ 2020
New Façade Renovation of Sri Chareon Office

  • ซอยโพธิ์แก้ว กรุงเทพ
  • พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.เมตร
  • เปิดใช้งาน 2565

Related Projects